¿Cuantas lugares se llaman Amada en Papúa Nueva Guinea?

 

¿Cuantas lugares en Papúa Nueva Guinea se llaman Amada?

Hay un lugar llamada Amada en Papúa Nueva Guinea.

Ubicación Amada:
Ciudades

Kusi (5)
Mari (4)
Buri (4)
Mai (4)
Aure (4)
Moro (4)
Au (3)
Mondo (3)
Garu (3)
Doma (3)
Komo (3)
Wasu (3)
Baru (3)
Kama (3)
Maiva (3)
Tari (3)
Fore (3)
Sali (3)
Aran (3)
Bonga (3)
Domara (3)
Kuru (3)
Omo (3)
Wau (3)
Koru (3)
Mala (3)
Po (3)
Toma (3)
Tauri (3)
Wagu (3)